Foreningens bestyrelse

Leni Beltrão Sørensen – Formand


Per Kristensen – Bestyrelsesmedlem og Næstformand


Louise Grotum Thygesen – Bestyrelsesmedlem og Kasserer


Kirsten Hassing Nielsen – Bestyrelsesmedlem 

Janni Bækmand – Bestyrelsesmedlem

Suppleant 1: Joan Van-Der-Whele Jensen

Suppleant 2: Beathe Nielsen

Vedtægter for Vores Fredericia Teater

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Vores Fredericia Teater. Dens hjemsted er på Fredericia Teaters til enhver tid gældende adresse.

§2 Foreningens idégrundlag

Fredericia Teater vil med venneforeningen Vores Fredericia Teater skabe et folkeligt ambassadørkorps i Fredericia. Venneforeningen vil være en platform for et kreativt miljø, hvor nye samarbejdsrelationer, nye fællesskaber og nye ideer skabes. Målet er at skabe en ny sammenhængskraft mellem det professionelle, det frivillige og det folkelige.

§3 Forenings formål

Vores Fredericia Teaters formål er, at omdanne lokale frivillige ressourcer til gavn og glæde for både befolkningen, byudviklingen og det fremtidige teater.
Det er endvidere formålet, at der skabes en ramme i hvilken de frivillige kan bakke op om teatrets forestillinger og øvrige aktiviteter under teatret ved at synliggøre dem gennem blandt andet events og installationer.

§4 Medlemsforhold

Stk. 1 Medlemskab
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag.

Stk. 2 Eksklusion
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
En eksklusion skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.

§5 Kontingent

Kontingentet indstilles af bestyrelsen for hvert regnskabsår. Betaling af kontingent skal ske senest den 1. marts. Kontingent skal betales senest en måned efter indmeldelse i foreningen. Eventuel stigning af kontingent træder i kraft det følgende år.Kontingentet godkendes på generalforsamlingen.

§6 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§7 Generalforsamling

Stk.1 Generalforsamlings beføjelser
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemmer med gyldigt medlemsbevis kan deltage på generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig repræsentere mere end ét medlem. Der føres protokol på generalforsamlingen og denne underskrives af dirigenten. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsens sammensætning og valg

●  På generalforsamlingen vælges en formand.

●  Der vælges en bestyrelse på mellem 5-7 personer.

●  Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.

●  Der vælges en statsautoriseret revisor.

●  Der vælges en suppleant for den statsautoriseret revisor.Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år dog således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Den statsautoriserede revisor og suppleanter er på valg hvert år.

Det tilstræbes, at bestyrelsen får en bred sammensætning af personer i forhold til både alder og køn.

Stk. 3 Funktion for den af teatrets ansatte tovholder for Vores Fredericia Teater Dennes funktion er som bestyrelsens sekretær.

Stk. 4 Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned og varsles ved email eller brev og annoncering i dagspressen senest 3 uger før.

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af statsautoriseret revisor
8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 samt punkt 5 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en af bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse afdagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1⁄3 af foreningensmedlemmer skriftligt fremsætter krav herom, med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter, at en sådan begæring er modtaget. Ekstraordinær generalforsamling varsles 3 uger før afholdelse.

§ 8 Bestyrelsen

Vores Fredericia Teaters daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jf. §7, stk. 2). Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Formand vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan sammensætte ad hoc grupper af medlemmer, der arbejder med idéudvikling, i forhold til kommende events, samarbejde med institutioner, udvikling af PR-strategier, udvikling af hvervningskampagner mv.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§9 Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Ovenstående gælder ligeledes ved foreningens opløsning. Ved foreningens opløsning går foreningens eventuelle nettoformue tilbage til Fredericia Teater.

§10 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11 Udmeldelse

Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af foreningen. Kontingentet refunderes ikke ved udmeldelse.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling mandag den 13. marts 2017. Dirigent Michael Drud

Formand Kirsten Hassing Nielsen